<< Pracownicy

dr Grażyna Chaberek

Konsultacje:

 • Poniedziałek: 14:00-15:00 
 • Środa: 12:00-13:00 (online)

Konsultacje ds. zapewnienia jakości kształcenia:

 • Poniedziałek: 12:00-13:00 
  (17.X; 14.XI; 12.XII; 16.I; 20.II; 13.III; 17.IV; 15.V; 12.VI)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • ABC przedsiębiorczości
 • Analiza systemowa w zarządzaniu przestrzennym
 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Obsługa logistyczna regionów i miast
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Seminarium magisterskie
 • Społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej

Specjalizacja badawcza:

Ogólna:

 • Gospodarka przestrzenna
 • Logistyka
 • Teoria systemów

Szczegółowa:

 • Lokalizacja i rozwój przestrzenny przedsiębiorstw w miastach
 • Systemy wsparcia logistycznego miast i regionów

Wykształcenie:

 • 2010 – Uniwersytet Gdański, stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Praca doktorska pt. Transport i logistyka w teorii lokalizacji (Promotor: Prof. UG dr hab. J. Wendt). Gdańsk
 • 2003 – Uniwersytet Gdański, tytuł magistra ekonomii. Praca magisterska pt. Quick Response jako narzędzie integracji przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. Gdańsk
 • 2003 – Uniwersytet Ekonomii i Biznesu w Atenach, Grecja. Studia w ramach stypendium Sokrates/Erasmus

Doświadczenie zawodowe:

 • 2012 – prowadzenie szkoleń w ramach projektu Case Simulator, Projekt współfinansowany ze środków UE, realizowany przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft z Drezna
 • 2012 – Staż w Przedsiębiorstwie Drogowym Gdynia Sp. z o.o., Dział Logistyki
 • 2012 – Universität Bremen – LPP Erasmus
 • Od 2011 – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Od 2008 – Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii
 • 2008-2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • 2011 – Sopocka Szkoła Wyższa
 • 2010 – Technological Educational Instsitute of Epirus, Preveza, LLP-Erasmus
 • 2010 – Uniwersytet w Segedynie, LLP-Erasmus
 • 2003-2008 – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
 • 2006 – Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (uczestnictwo w projekcie: „Prospekt operatora logistycznego LHS”)
 • 2004 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny Gdańsk (uczestnictwo w projekcie: „Pożądane kierunki kształtowania systemu opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej oraz finansowania jej rozwoju”)
 • 2002 – Cedar Fair Entertainment Co., Cedar Point Amusement Park, Sandusky, Ohio
 • Kasier, USA
 • 2001 – Badania ankietowe w branży spożywczej na zlecenie przedsiębiorstw prywatnych

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Chaberek G. (2019)  Space management interdisciplinary approach: evidence from Poland (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 228.
 • Chaberek G., (2017) Współczesne uwarunkowania procesów zarządzania przestrzenią w Polsce (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 213..
 • Chaberek-Karwacka G. (2012) Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 216. 

Artykuły i rozdziały w książkach:

 • Chaberek G. (2021) The possibility of reducing individual motorised traffic through the location of collection points using the example of Gdańsk, Poland. Sustainability 13/19.
 • Chaberek G. (2021) Designing streets for smart cities [w:] Sharma P. (red.) Geospatial technology and smart cities: ICT, geoscience modeling, GIS and remote sensing. Springer, Cham, 57-74.
 • Brdulak A., Chaberek G., Jagodziński J. (2021) BASS model analysis in “Crossing the chasm” in e-cars innovation diffusion scenarios. Energies 14/11.
 • Brdulak A., Chaberek G., Jagodziński J. (2020) Determination of electricity demand by personal light electric vehicles (PLEVs): an example of e-motor scooters in the context of large city management in Poland. Energies 13/1.
 • Brdulak A., Chaberek G., Jagodziński J. (2020) Development forecasts for the zero-emission bus fleet in servicing public transport in chosen EU member countries. Energies 13/16.
 • Chaberek G., Chrzanowski M. (2019) Railway stations in creating the competitive advantage of agglomeration public transport [w:] Suchanek M. (red.) Challenges of urban mobility, transport companies and systems. Springer, Cham, 137-148.
 • Chaberek M. (2019) Streets as factors for and barriers to cities in sustaining development: a comparison of Gothenburg and Gdansk [w:] Chandrakanta C., Sharma V.R. (red.) Making cities resilient. Springer, Cham, 113-125.
 • Chaberek G. (2018) Organizational and infrastructural solutions in creating competitive advantage of sustainable urban transport – Gdańsk case study. Miscellanea Geographica 22/4.
 • Chaberek G. (2017) The new urbanism approach in city logistics planning and development. Searching for solutions on the Gothenburg and Gdansk case studies. Transport Economics and Logistics 71, 135-147.
 • Chaberek G., Nag R. (2016) The logistic aspects of the economic space development. The India part of the “New Silk Road” – case study. Torun Business Review 15(2), 31-40.
 • Chaberek-Karwacka G. (2015) Edukacja oparta na uznawaniu kompetencji jako narzędzie wdrażania idei uczenia się przez całe życie [w:] Mrozowska S., Pentkowska G. (red.) Uniwersytet Jutra. Wydawnictwo LIBRON, Kraków, 57-77.
 • Chaberek-Karwacka G., Cicharska A. (2013) Wpływ rozwoju infrastruktury logistycznej na zmiany ludnościowe obszarów wiejskich otoczenia aglomeracji gdańskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 46. Modelowanie procesów i systemów logistycznych część XII, Wyd. UG, Gdańsk, 229-242.
 • Hackiewicz M., Chaberek M., Doński-Lesiuk J., Karwacka G., Kowalski B. (2013) Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki w województwie mazowieckim. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa, 72.
 • Chaberek-Karwacka G. (2013) Kształtowanie ścieżki kariery zawodowej zgodnej z zamiłowaniami głęboko zakorzenionymi w świadomości [w:] Bizon W., Poszewiecki A. (red.) Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 75-87.
 • Cicharska A., Karwacka G. (2012) The Aspects of the Peripheral Areas development in the Pomeranian Region [w:] T. Michalski, A. Radchenko (red.) Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development, UG, NAPA, Gdansk-Kharkiv, 28-35
 • Cicharska A., Karwacka G. (2012) Uwarunkowania przemian demograficznych a zagrożenie depopulacją [w:] A. Piotrowski, M. Ilnicki (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku, t. 3, Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata, WSB, Poznań, 25-35.
 • Karwacka G., Cicharska A. (2012) Logistyczna obsługa aglomeracji Trójmiasta w dobie intensywnych przemian demograficznych [w:] A. Grzegorczyk (red.), Miasta w czasach globalizacji, UW, Warszawa, 103-115. 
 • Karwacka G., Cicharska A. (2012) Izolacja a samowystarczalność – problemy czy atuty dawnej i współczesnej Krety? [w:] M. Dłużewski, I. Tsermegas (red.) Krajobrazy Krety i Santorini. Dzieło przyrody i cywilizacji, KNG PAN, WGiSR UW, WNoZ UŚ, PTG, Warszawa, 155-161
 • Karwacka G., Bierut I. (2011) Gdańsk 1990-2010. Miasto i jego mieszkańcy w liczbach [w:] M. Czepczyński (red.), Miasto w czasach transformacji: 20 lat doświadczenia samorządności w Gdańsku, UM w Gdańsku, Gdańsk, 131-156.
 • Karwacka G. (2011) Zróżnicowanie przestrzenne komponentów infrastruktury logistycznej w Polsce [w:] M. Chaberek i L. Reszka (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. X, Zeszyty naukowe UG Ekonomika Transportu Lądowego nr 40, Wyd. UG, Gdańsk, 157-168.
 • Karwacka G., Cicharska A. (2010) Zrównoważony rozwój demograficzny na obszarach wiejskich województwa pomorskiego po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich tom XXIV, 215-226
 • Karwacka G., Cicharska A. (2010) Przemiany demograficzne w Gdyni w latach 80tych i 2008 roku [w:] S. Sitek (red.), Stare I nowe problem badawcze geografii społeczno-ekonomicznej, PTG, Sosnowiec, 245-251
 • Karwacka G., Cicharska A. (2010) Wpływ edukacji szkolnej na jakość czynnika pracy w produkcji dóbr i usług [w:] N. Majchrzak i A. Zduniak, (red.), Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, 99-106
 • Karwacka G. (2010) Monitoring informatycznych komponentów systemu logistycznego przedsiębiorstwa [w:] M. Chaberek i A. Jezierski (red.), Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, CeDeWu i WSB Gdańsk, Warszawa, 77-85
 • Karwacka G. Cicharska A. (2010) Wpływ lokalizacji działalności gospodarczej na zrównoważony rozwój społeczno-demograficzny, ekonomiczny i środowiskowy – na przykładzie gminy Przechlewo [w:] M. Tarkowski i J. Mazurek (red.), Wybrane problemy rozwoju regionalnego w Polsce Północnej, Regiony Nadmorskie 18, Gdynia-Pelplin, 90-101
 • Karwacka G. (2010) The influence of international sport events on the development of infrastructure: Euro 2012 in Poland – case study [w:] Revista Romana de Geografie Politica, Year XII, no. 2, November, 375-385
 • Karwacka G. (2009) Bariery rozwoju logistyki ładunków w Unii Europejskiej [w:] M. Chaberek i A. Jezierski (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. VIII, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego nr 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 111-118
 • Karwacka G. (2009) Rola transportu samochodowego w obsłudze logistycznej przedsiębiorstw [w:] J. Jaworski i A. Mytlewski (red.) Funkcjonowanie systemów logistycznych, Prace Naukowe WSB w Gdańsku Tom 2/2009, 89-101
 • Karwacka G, Chaberek M. (2009) Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty [w:] Ekonomia XL, Nauki Humanistyczno-społeczne, zeszyt 391, Toruń, 7-17
 • Karwacka G. (2009) Logistyka jako narzędzie kształtowania nowych form prowadzenia działalności gospodarczej [w:] A.P. Balcerzak i E. rogalska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 53-61
 • Karwacka G. (2009) Identyfikacja cech przedsiębiorczości oraz ich znaczenie w procesach edukacji i gospodarowania [w:] M. Gawrońska-Garstka, (red.), Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, 241-247
 • Karwacka G. (2009) The Influence of Logistics System Life Cycle on the Sustainable Development [w:] “Book of Proceeding from the 5th International Conference: Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators 2009”, Usti and Labem: J. E. Purkyne University in Usti and Labem, 93
 • Karwacka G. Chaberek M. (2008) Via Baltica i Rail Baltica jako ogniwo infrastruktury systemu logistycznego krajów Unii Europejskiej [w:] M. Chaberek i A. Jezierski (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 11-22
 • Karwacka G. (2008) Wpływ Euro 2012 na rozkład geograficzny i zakres modernizacji polskiej sieci kolejowej [w:] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Warszawa-Rzeszów, 57-70
 • Karwacka G. (2007) Identyfikacja i pomiar jakości usług logistycznych, [w:] Transport i Komunikacja, styczeń-luty 2007, nr 1/2007, rok V, 42-46
 • Karwacka G. (2007) Funkcje logistyki w procesie wirtualizacji współczesnych organizacji gospodarczych, [w:] M. Chaberek i A. Jezierski (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 129-141
 • Karwacka G. (2006) Ekonomiczne aspekty interoperacyjności kolejowych procesów transportowych w Europie [w:] D. Rucińska i E. Adamowicz (red.) Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika transportu lądowego, nr 33, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 83 – 90
 • Karwacka G. (2006) Zaangażowanie funduszy unijnych w rozwoju polskiej infrastruktury transportowej [w:] D. Rucińska i E. Adamowicz (red.), Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do unii europejskiej, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika transportu lądowego, nr 34, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Karwacka G. (2005) Regulacyjna funkcja logistyki w równoważeniu rozwoju przedsiębiorstwa [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.) Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Wyd. SGH, Warszawa, 169-176
 • Karwacka G. (2005) Kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw realizujących strategie konkurencji w ramach łańcucha logistycznego [w:] M. Chaberek, C. Mańkowski (red.) Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. IV, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu Lądowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 101-110
 • Karwacka G. (2005) Uwarunkowania integracji polskich systemów transportowych z europejskim łańcuchem dostaw [w:] D. Rucińska i E. Adamowicz, Transport a Unia Europejska. Sukcesy – porażki – kierunki, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika transportu lądowego, nr 31, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 295-306
 • Karwacka G. (2004) Rozwój centrów logistycznych jako czynnik witalizacji kolei w Polsce [w:] Cz. Christowa (red.) Logistyka i zarządzanie w systemach transportowych. Modelowanie, finansowanie i funkcjonowanie centrów logistycznych, PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, Szczecin, 263-270
 • Chaberek G., Kuchczyński M. (2003) Koncepcja target costing w modelu kontrolingowego zarządzania projektowaniem i budową systemów ECR [w:] M. Chaberek (red.) Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 182-189
 • Chaberek G., Mytlewski A. (2003) Informacyjne aspekty wsparcia logistycznego procesów transportowych [w:] K. Szałucki (red.) Inżynieria maszyn. Vol 8, zeszyt 3, Ekonomika transportu, Agencja Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003
 • Chaberek G. (2002) Funkcja wsparcia logistycznego w procesie globalizacji [w:] D. Perło, P. Piątkowski (red.) Zarządzanie w warunkach globalizacji, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, 46-49

Wybrane konferencje:

 • Konferencja Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce, (2012), Bydgoszcz, Referat: Logistyczne narzędzia wdrażania strategii CSR w łańcuchach dostaw.
 • International Conference on Industrial Logistics, (2012), Zadar, Croatia, Referat: Standarization of the national rail systemsas a conditio for free flows of goods and services within European countries.
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Osiągnięcia i wyzwania badań polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, (2012), UWr, Wrocław. Referat: Logistyka jako narzędzie polityki regionalnej w niwelowaniu różnic przestrzennych regionu.
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, (2012) WSB, Zakopane, Referat: Zadanie egzaminacyjne w kształtowaniu poczucia podmiotowości studenta (współautor: A. Cicharska).
 • Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XI, (2011), UG, Sopot, Referat: Integracyjne zadania systemu logistycznego w funkcjonowaniu miasta.
 • XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich, Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji (2011), ZGE INoZ UMCS, PTG, KSOW, Nałęczów. Poster: Wpływ rozwoju infrastruktury logistycznej na przemiany ludnościowe obszarów wiejskich otoczenia aglomeracji gdańskiej (współautor: A. Cicharska).
 • Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce, UMK, Toruń (2011), Referat: Czynniki logistyczne w kształtowaniu koherencyjnych zasad lokalizacji.
 • Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XI, UG, Sopot (2010), Referat: Logistyczne aspekty teorii lokalizacji.
 • XIII Konferencji Młodych Badaczy. Miasta w czasach globalizacji. UW, Warszawa (2010), Referat: Logistyczna obsługa aglomeracji trójmiasta w dobie intensywnych przemian demograficznych.
 • 5th EMAN EA-SDI Conference: Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators, Prague (2009), Referat: The Influence of Logistics System Life Cycle on the Sustainable Development.
 • The 9th Romanian-Polish Seminar on Geography: Regional Development at the Eastern Border of the UE, Oradea (2009), Referat: The Influence of International Sport Events on Development of Infrastructure: Euro 2012 in Poland – Case Study.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Edukacja nieustająca – wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, WSB, Zakopane (2009), Referat: Identyfikacja cech przedsiębiorczości oraz ich znaczenie w procesach edukacji i gospodarowania.
 • Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. X, UG, Sopot (2009), Referat: Pomiar zróżnicowania przestrzennego komponentów systemu logistycznego w Polsce.
 • Konferencja Naukowa Współczesne zjawiska w gospodarce, Toruń (2008), Referat: Logistyka jako narzędzie kształtowania nowych form prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. V, UG, Sopot (2004), Referat: Funkcje logistyki w procesie wirtualizacji współczesnych organizacji gospodarczych.
 • Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. VIII, UG, Sopot (2007), Referat: Bariery rozwoju logistyki ładunków w UE.
 • Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. IX, UG, Sopot (2008), Referat: Logistyka jako praktyczna realizacja postulatów sprawnego działania.
 • Konferencja Naukowa Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. V, UG, Sopot (2004), Referat: Funkcje logistyki w procesie wirtualizacji współczesnych organizacji gospodarczych.
 • Referat w Konkursie Studenckich Naukowych Kół Logistycznych na najlepszą prezentację badań własnych w dziedzinie logistyki, UG, Sopot (2003).
 • Konferencja Transportowa, Wrocław (2003), Referat: Informacyjne aspekty wsparcia logistycznego procesów transportowych.
 • Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. II, UG, Sopot (2001), Referat: Strategia Szybkiej Obsługi klienta jako przejaw nowego myślenia gospodarczego.
 • International Congress Opportunities of Changes, Warszawa (2002), Referat: Supply Chain Management as a result of changes in business environment.
 • Konferencja Naukowa Zarządzanie w warunkach globalizacji, Białystok (2002), Referat: Funkcja wsparcia logistycznego w procesie globalizacji.
 • Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. III. UG, Sopot (2002), Referat: Koncepcja target costing w modelu kontrolingowego zarządzania projektowaniem i budową systemów ECR.

Opracowania o charakterze aplikacyjnym i projektowym:

 • 2012 – Udział w projekcie doradczym: „Studium wpływu realizacji linii kolejowej RAIL BALTICA na sektor logistyki na Mazowszu”. Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, w ramach projektu współfinansowanego z regionalnych funduszy UE: Baltic Sea Region Programme 2007-2013
 • 2006 – Karwacka G., Mytlewski A. Prospekt operatora logistycznego LHS. Zleceniodawca – Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
 • 2004 – Chaberek M., Karwacka G., Mytlewski A. Pożądane kierunki kształtowania systemu opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej oraz finansowania jej rozwoju. Zleceniodawca – PKP. Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny Gdańsk

Działalność organizacyjna:

 • od 2021 – Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ds. Kształcenia
 • 2012-2021 – Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. Rozwoju
 • od 2011 – Koordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki IG

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2003 – Nagroda dziekana Wydziału Ekonomicznego UG

Dodatkowe szkolenia i kwalifikacje:

 • 2011 – Współpraca Nauki i Biznesu Przyszłością Pomorza – w trakcie Szkolenia i staż w przedsiębiorstwie
 • 2010 – Kurs Dydaktyki Akademickiej – Certyfikat ukończenia kursu w ramach POKL 4.1 rozwój umiejętności dydaktycznych, komunikacji ze studentami oraz ewaluacji

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Geograficzne (Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego)
 • Naukowe Koło Logistyczne Pro&Log Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy – opiekun koła

 • Instytut Bałtycki
 • Naukowe Koło Logistyki UG

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-428
Tel: (58) 523 65 02
grazyna.chaberek@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG