<< Pracownicy

mgr Aleksandra Cicharska

Konsultacje:

 • Środa: 09:00-10:00 (online)
 • Czwartek: 12:30-13:30

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • Pracownia licencjacka

Specjalizacja badawcza:

Ogólna:

 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Geografia ludności

Szczegółowa:

 • Przemiany demograficzne w okresie transformacji ustrojowej
 • Modernizacja społeczna i współczesne trendy ludnościowe

Wykształcenie:

 • 2006 – Uniwersytet Gdański, tytuł magistra geografii. Praca magisterska pt. Przemiany demograficzne w Gdyni na tle wielkich polskich miast

Doświadczenie zawodowe:

 • 2018 – Universitatea din Bucuresti, Erasmus+
 • 2014 – Universitatea din București, LPP-Erasmus Programme
 • 2012 – Universitatea din Oradea, LPP-Erasmus Programme
 • Od 2007 – Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii
 • 2007 – Uniwersytet Gdański, Wydział BGiO

Wybrane publikacje:

 • Cicharska A. (2015) Socio-demographic situation and spatial planning – the case of Poland. Romanian Review on Political Geography, no. 1, 12-21.
 • Cicharska A. (2015) Regionalizm a zdarzenia i struktury demograficzne (przykład województwa pomorskiego) [w:] T. Sadoń-Osowiecka (red.) Miejsce, przestrzeń, krajobraz: edukacyjne znaki, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 255-264.
 • Cicharska A. (2014) Przemiany demograficzne w małych miastach województwa pomorskiego. Problemy rozwoju miast nr 3/2014, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 13-20.
 • Cicharska A. (2014) Demographic changes in East Central Europe in the period of transformation. Revista Română de Geografie Politică, Universitatea din Oradea, 126-133.
 • Cicharska A. (2014) Sytuacja demograficzna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej [w:] M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, t. 1, WSB, Poznań, 179-188.
 • Cicharska A. (2014) Sytuacja demograficzna w Polsce w latach 70. [w:] J. Farysej, H. Lisiak, K. Siemaszko (red.) Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70, WSB, Poznań, 311-321.
 • Głuchowska A., Cicharska A. (2014) Polityka rowerowa Gdyni, Rocznik Gdyński 26, TMG, Gdynia, 121-133.
 • Chaberek-Karwacka G., Cicharska A. (2013) Wpływ rozwoju infrastruktury logistycznej na zmiany ludnościowe obszarów wiejskich otoczenia aglomeracji gdańskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 46. Modelowanie procesów i systemów logistycznych część XII, Wyd. UG, Gdańsk, 229-242.
 • Cicharska A., Dopierała Ł. (2013) Kierunki przemian demograficznych w Gdyni, Rocznik Gdyński nr 25, TMG, Gdynia, 147-153.
 • Cicharska A., Bartkowiak A. (2013) Edukacja regionalna na przykładzie polskiej szkoły na Litwie [w:] N. Majchrzak, A. Zduniak (red.) Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Edukacja XXI wieku 30, tom I, WSB, Poznań, 373-383.
 • Cicharska A., Dopierała Ł. (2013) Przemiany struktur i procesów demograficznych w gminie Sierakowice, Acta Cassubiana, tom 15, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk,  101-113.
 • Karwacka G., Cicharska A., (2012) Zadanie egzaminacyjne w kształtowaniu poczucia podmiotowości studenta [w:] N. Majchrzak, N. Starik, A. Zduniak (red.) Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, Edukacja XXI wieku 28, WSB, Poznań, 129-137.
 • Cicharska A. (2012) Ruch naturalny ludności w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2011 [w:] S. Sitek (red.) „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 4, PTG, UŚ WNOZ, Sosnowiec, 21-33.
 • Cicharska A., Karwacka G. (2012) The Aspects of the Peripheral Areas development in the Pomeranian Region [w:] T. Michalski, A. Radchenko (red.) Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development, UG, NAPA, Gdansk-Kharkiv, 28-35
 • Karwacka G., Cicharska A. (2012) Logistyczna obsługa aglomeracji Trójmiasta w dobie intensywnych przemian demograficznych [w:] A. Grzegorczyk (red.) Miasta w czasach globalizacji, UW, Warszawa, 103-115.
 • Cicharska A., Karwacka G. (2012) Uwarunkowania przemian demograficznych a zagrożenie depopulacją [w:] A. Piotrowski, M. Ilnicki (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku, t. 3, Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań, 25-35.
 • Karwacka G., Cicharska A. (2012) Izolacja a samowystarczalność – problemy czy atuty dawnej i współczesnej Krety? [w:] M. Dłużewski, I. Tsermegas (red.) Krajobrazy Krety i Santorini. Dzieło przyrody i cywilizacji, KNG PAN, WGiSR UW, WNoZ UŚ, PTG, Warszawa, 155-161.
 • Cicharska A., Japczyńska A. (2012) Główne funkcje miasta (na przykładzie Gdyni), Rocznik Gdyński nr 24, TMG, Gdynia, 162-172.
 • Cicharska A. (2011) Przemiany demograficzne w Gdyni w latach 1946-2009 [w:] M. Gawron, H. Głogowska (red.) Zeszyty Gdyńskie nr 6, Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej, WSKS, Gdynia, 119-126
 • Cicharska A., Japczyńska A. (2011) Wybrane kierunki zagospodarowania przestrzennego Gdyni, Rocznik Gdyński nr 23, TMG, Gdynia, 204-209.
 • Cicharska A., Karwacka G. (2010) Zrównoważony rozwój demograficzny na obszarach wiejskich województwa pomorskiego po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej [w:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.) Studia Obszarów Wiejskich. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, tom XXIV, KOW PTG, ZBOW IGiPZ PAN, Warszawa, 215-226
 • Cicharska A. (2010) Przemiany demograficzne w Trójmieście w latach 1988-2008 [w:] M. Barwiński (red.) Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym, tom 2, WNG UŁ, PTG, Łódź, 7-13
 • Cicharska A. (2010) Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa pomorskiego [w:] P. Szmielińska-Pietraszek, W. Szymańska (red.) Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej, AP w Słupsku, Słupsk, 21-29
 • Cicharska A. (2010) Przemiany ludnościowe w wielkim mieście na przykładzie Gdyni [w:] Rabanta H., Gotowski R., Barwińska S. (red.) Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem. Promotio Geographica Bydgostiensia, tom VII, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Bydgoszcz, 100-106
 • Cicharska A., Mordawski J. (2010) Stosunki etniczne w zachodniej części województwa pomorskiego, Acta Cassubiana tom XII, Instytut Kaszubski, Gdańsk, 93-122
 • Cicharska A. (2010) Zmiany struktury wykształcenia ludności w Polsce [w:] M. Gawrońska-Garstka (red.) Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, t. 1, Edukacja XXI wieku 19, Rozdział III, WSB, Poznań, 183-191
 • Cicharska A., Karwacka G. (2010) Wpływ lokalizacji działalności gospodarczej na zrównoważony rozwój społeczno-demograficzny, ekonomiczny i środowiskowy – na przykładzie gminy Przechlewo [w:] M. Tarkowski, J. Mazurek (red.) Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce Północnej. Regiony Nadmorskie 18, Bernardinum, UG, Gdańsk-Pelplin, 90-101
 • Karwacka G., Cicharska A. (2010) Wpływ edukacji szkolnej na jakość czynnika pracy w produkcji dóbr i usług [w:] N. Majchrzak, A. Zduniak (red.) Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, t. 1, Edukacja XXI wieku 23, Rozdział II, WSB, Poznań, 99-106
 • Cicharska A., Mordawski J. (2010) Stosunki etniczne na pograniczach, Pomerania nr 10, 30-33
 • Cicharska A., Karwacka G. (2010) Przemiany demograficzne w Gdyni w latach osiemdziesiątych i 2008 roku [w:] S. Sitek (red.) „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG, UŚ WNOZ, Sosnowiec, 245-251
 • Cicharska A. (2010) Klasyfikacja województw pod względem wybranych wskaźników społeczno-demograficznych [w:] N. Majchrzak, A. Zduniak (red.) Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, t. 1, Edukacja XXI wieku 23, Rozdział IV, WSB, Poznań, 321-330
 • Cicharska A. (2010) Mniejszości narodowe i etniczne w województwie pomorskim, Jantarowe Szlaki nr 1, PTTK, Gdańsk, 15-18
 • Cicharska A., Kossowska J. (2010) Dostępność pasażerskiego transportu lotniczego jako czynnik znoszący bariery społeczno-kulturowe [w:] R. Reclik, A. Zduniak (red.) Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, t. 1, Edukacja XXI wieku 22, Rozdział IV, WSB, Poznań, 333-339
 • Cicharska A., Mordawski J. (2009) Stosunki etniczne na pograniczu kaszubsko-kociewskim, Pomerania nr 10, 33-36
 • Cicharska A. (2009) Znaczenie edukacji regionalnej w poszukiwaniu tożsamości indywidualnej [w:] D. Rondalska, A. Zduniak (red.) Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia t. 2, Edukacja XXI wieku 17, Rozdział II, Poznań, 87-90
 • Cicharska A. (2009) Demographic changes in Lithuania, Latvia and Estonia [in:] T. Palmowski, S. Vaitekūnas (ed.) The problems of development and international cooperation in the region of southern Baltic. Coastal Regions 17, Bernardinium, UG, Gdynia-Pelplin, 117-133
 • Cicharska A. (2009) Edukacja regionalna w Polsce na tle wybranych krajów europejskich [w:] M. Gawrońska-Garstka (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Rozdział I, WSB, Poznań, 86-90
 • Cicharska A. (2009) Ochrona zdrowia i opieka społeczna w Gdyni, Rocznik Gdyński nr 21, TMG, Gdynia, 212-217
 • Cicharska A. (2009) Przemiany demograficzne w Polsce, Geografia w Szkole nr 1, 5-10
 • Cicharska A. (2008) Społeczność kaszubska w Gdyni, Geografia w Szkole nr 2, Edu Press, Warszawa, 28-31
 • Cicharska A. (2008) Edukacja regionalna w Gdyni, Pomerania nr 10, 10-12
 • Cicharska A. (2008) Sytuacja demograficzna w województwie pomorskim [w:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.) Dokumentacja Geograficzna nr 36, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 177-182
 • Cicharska A. (2007) Sytuacja demograficzna w Śródmieściu Gdyni, Rocznik Gdyński nr 19, TMG, Gdynia, 187-195
 • Cicharska A. (2006) Struktura demograficzna i narodowościowa mieszkańców Gdyni, Rocznik Gdyński nr 18, TMG, Gdynia, 198-207
 • Cicharska A. (2006) Przemiany demograficzne w Gdyni w latach 1990-2004 [w:] M. Pacuk (red.) Wybrane problemy przekształceń miast Polski północnej. Regiony Nadmorskie 12, Bernardinum, UG, Gdynia-Pelplin, 61-76

Wybrane konferencje:

 • V Krajowa Konferencja Naukowa – Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce (2015), WSB, Bydgoszcz, Referat: Przemiany demograficzne, a rozwój infrastruktury logistycznej – przykład obszaru funkcjonalnego aglomeracji Trójmiasta (współautor: G. Chaberek-Karwacka).
 • X Międzynarodowa Konferencja Edukacja dla bezpieczeństwa – Przynależność do Unii Europejskiej a bezpieczeństwo państwa i jednostki. Bilans dekady 2004-2014 (2014), WSB, Gdańsk, Referat: Sytuacja demograficzna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku – Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, (2013) WSB, Zakopane, Referat: Edukacja regionalna w polskiej szkole na Litwie (współautor: A. Bartkowiak).
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, (2012) WSB, Zakopane, Referat: Zadanie egzaminacyjne w kształtowaniu poczucia podmiotowości studenta (współautor: G. Karwacka).
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Osiągnięcia i wyzwania badań polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, (2012), UWr, Wrocław. Referat: Logistyka jako narzędzie polityki regionalnej w niwelowaniu różnic przestrzennych regionu (współautor: G. Karwacka).
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja dla Bezpieczeństwa – Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku (2012), WSB, Gdańsk. Referat: Uwarunkowania przemian demograficznych a zagrożenie depopulacją.
 • VI Konferencja Naukowa Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, Jednostka, a przemiany w społecznościach lokalnych (2011), WSKS, Gdynia. Referat: Przemiany demograficzne w Gdyni.
 • XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich, Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji (2011), ZGE INoZ UMCS, PTG, KSOW, Nałęczów. Poster: Wpływ rozwoju infrastruktury logistycznej na przemiany ludnościowe obszarów wiejskich otoczenia aglomeracji gdańskiej (współautor: G. Karwacka).
 • XIII Konferencja Młodych Badaczy, Miasta w czasach globalizacji (2010), UW, Warszawa. Referat (wspólnie z G. Karwacką): Logistyczna obsługa aglomeracji Trójmiasta w dobie intensywnych przemian demograficznych.
 • 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym (2010), UŁ, PTG, Łódź. Referat: Przemiany demograficzne w Trójmieście.
 • XXVI Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Polska wieś w Unii Europejskiej – bilans dokonań (2010), ZGŻiW IGSPiGP UAM, Poznań-Sieraków. Poster: Zrównoważony rozwój demograficzny na obszarach wiejskich województwa pomorskiego po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej (współautor: G. Karwacka).
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paradygmaty Jutra, Jakość życia. Bogactwo vs Ubóstwo, Elity vs Wykluczeni (2010), WSB, Zakopane. Referat: Klasyfikacja województw pod względem wybranych wskaźników społeczno-demograficznych.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku, Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku (2010), WSB, Zakopane. Referat (wspólnie z G. Karwacką): Wpływ edukacji szkolnej na jakość czynnika pracy w produkcji dóbr i usług.
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukow, Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem (2009), UKW, Bydgoszcz. Referat: Przemiany ludnościowe w wielkim mieście na przykładzie Gdyni.
 • V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Intelektualne Polaków (2009), WSB, Gdańsk. Referat: Edukacja regionalna w Polsce na tle wybranych krajów europejskich.
 • Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, Pomorze – krajobrazy kultury i wartości (2009), UG, PTTK, Gdynia. Referat: Mniejszości narodowe i etniczne w województwie pomorskim.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku, Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego (2009), WSB, Zakopane. Referat: Struktura wykształcenia ludności w Polsce.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku, Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego (2009), WSB, Zakopane. Współprowadząca sekcję problemową: Edukacja nieustająca wobec transformacyjnego rynku pracy.
 • XXV Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Współczesne problemy przemian ilościowych i jakościowych przestrzeni geograficznej (2009), ZGSPiT IG AP, KOW, PTG, Słupsk-Ustka. Poster: Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa pomorskiego.
 • 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rozwój obszarów przyrodniczo cennych (2008), IGiPZ PAN, UwB, PTG, Białowieża. Referat: Sytuacja demograficzna w województwie pomorskim.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku, Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia (2008), WSB, Zakopane. Referat: Znaczenie edukacji regionalnej.
 • The VIIIth Edition of Geographical Romanian-Polish Seminar, Europe, Poland and Romania in a New Contemporary European Political Context (2008), FHGaIR UO, Oradea. Referat: Demographic changes in Poland.

  Projekty badawcze:

  • 2012 – Wpływ transformacji społeczno-ustrojowej na przemiany demograficzne w województwie pomorskim, 538-G160-1167-12, UG.

  Opracowania o charakterze aplikacyjnym i projektowym:

  • 2013 – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw – współautorstwo.

  Nagrody i wyróżnienia:

  • 2022 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
  • 2021 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
  • 2018 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
  • 2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
  • 2015 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
  • 2012 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
  • 2009 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

  Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne
  • Instytut Bałtycki (Członek Rady Nadzorczej)
  • Towarzystwo Miłośników Gdyni

  Inne:

  • od 2021 – Koordynator Zespołu ds. Promocji IGSEiGP
  • od 2019 – Sekretarz o./gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • od 2019 – Sekretarz Olimpiady Geograficznej Komitetu Okręgowego w Gdańsku
  • 2018-2019 – Asystent Projektu Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG), programu POWER
  • od 2018 – Sekretarz Zarządu Kasy Pożyczkowej UG
  • 2016-2019 – Członek Rady Wydziału Oceanografii i Geografii UG
  • 2016-2020 – Sekretarz redakcji czasopisma Rocznik Gdyński
  • 2015-2016 – Członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia Gdańskiego Ośrodka Geograficznego i centralnych obchodów Dnia Geografa
  • 2015-2016 – Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej ‘Geografia wobec wyzwań współczesności’
  • 2015 – Sekretarz Międzynarodowego Projektu Badawczego ‘Akademickie Centrum Kreatywności’
  • 2012-2019 – Członek Rady Instytutu Geografii UG
  • 2012 – Sekretarz i współorganizator Konferencji Naukowej ‘Między tradycją, a współczesnością – koncepcje edukacji geograficznej’
  • od 2010 – Juror Okręgowej Olimpiady Geograficznej

  Kontakt:

  Zakład Gospodarki Przestrzennej
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

  Pok. B-401
  Tel: (58) 523 65 89
  aleksandra.cicharska@ug.edu.pl

  Baza wiedzy UG