<< Pracownicy

dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG

Konsultacje:

 • Wtorek: 15:30-16:30
 • Środa: 10:30-11:30 (online)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • Academic english in spatial management
 • Cultural landscape
 • Pracownia magisterska
 • Przestrzeń kulturowa
 • Seminarium magisterskie
 • Społeczno-kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej

Specjalizacja badawcza:

Ogólna:

 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Geografia kultury
 • Geografia miast
 • Nauka o krajobrazie

Szczegółowa:

 • krajobraz kulturowy miast post-socjalistycznych
 • kierunki i strategie rozwoju lokalnego
 • dziedzictwo kulturowe
 • semiotyka przestrzeni
 • społeczne transformacje miast post-socjalistycznych
 • jakość życia mieszkańców miast
 • regionalizmy, lokalności i procesy miejscotwórcze
 • procesy zarządzania i kształtowania przestrzeni zurbanizowanej

Wykształcenie:

 • 2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, stopień naukowy doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Rozprawa habilitacyjna: Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs. Warszawa
 • 2002 – Research Triangle Institute / LemTech Konsulting; kurs: Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w gminach wiejskich. Kraków
 • 1999 – Uniwersytet Gdański, stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Praca doktorska: Warunki obsługi mieszkańców blokowych osiedli mieszkaniowych Gdańska w świetle rozwoju sieci infrastruktury technicznej i społecznej – osiedla Przymorze i Zaspa (Promotor: Prof. dr hab. J. J. Parysek). Gdańsk/Gdynia
 • 1997 – University of Oslo; Faculty of Social Sciences; Oslo Summer School: The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. Oslo
 • 1993 – Harvard University; School of Design; summer school: Public – Private Partnership in the City Development. Cambridge, Ma., USA
 • 1990 – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, tytuł magistra geografii. Praca magisterska: Hierarchia miejsc centralnych województwa elbląskiego. Gdańsk/ Gdynia

Doświadczenia zawodowe:

 • 2009-2011 – Eberhard Karls Universität Tübingen, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Forschungsbereich Geographie, Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeographie – profesor wizytujący
 • Od 2004 – Urząd Miasta Gdańska – koordynator aktualizacji i wdrażania strategii rozwoju miasta, konsultant do spraw rozwoju miasta
 • 2002-2008 – Grupa Projektowa ZOOM – konsultant ds. społecznych i gospodarczych oraz rozwoju lokalnego
 • 2000- 2002 – Fundacja Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni – kurs przewodników turystycznych po Trójmieście, wykłady na temat środowiska geograficznego Trójmiasta i regionu
 • Od 1999 – DS Consulting – konsultant ds. analizy marketingowej, społeczno-gospodarczej i demograficznej oraz otoczenia rynku, uwarunkowań rozwoju infrastruktura, transformacji społecznych i ekonomicznych
 • 1999- 2004 – DHV Consultants BV – konsultant projektu ds. rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, transformacji gospodarczych i systemów komunikacyjnych
 • 1999- 2000 – Young Digital Poland – współautorstwo multimedialnego programu dydaktycznego dla szkół podstawowych z przedmiotu: Historia i Społeczeństwo
 • 1997-2000 – Urbecon – doradca ds. analiz marketingowych, demografii, mieszkalnictwa i planowania strategicznego
 • 1994-1997 – Planning and Development Collaborative Association (PADCO) – konsultant ds. mieszkalnictwa i analiz demograficznych, asystent ds. logistyki i interpetcji
 • 1996-2001 – Ośrodek Kształcenia „Indeks” – kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie z geografii ekonomicznej
 • 1994-1995 – Technische Universität Berlin, Institut für Geographie – zajęcia dydaktyczne i terenowe studium regionalne z zakresu geografii
 • 1992-1993 – Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, Referat Rozwoju Miasta – inspektor ds. polityki społecznej, odpowiedzialny za strategię rozwoju miasta w aspekcie społecznym oraz zagraniczne programy pomocowe
 • 1992 – Fundusz Ouverture (Wspólnoty Europejskiej) – koordynacja projektu „Bałtyckie Wrota”
 • Od 1991 – Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii – nauczyciel akademicki

Wybrane publikacje: 

Książki:

 • Czepczyński M. (red.) (2011) Miasto w czasach transformacji: 20 lat doświadczania samorządności w Gdańsku. Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk, 156
 • Czepczyński M. (red.) Szmytkowska M., Tomaszewski G., Lichocki Ł., Perzanowska M., Deska P. (2011) Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii, Berlina i Województwa Lubuskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, DS Consulting, Gdańsk-Zielona Góra, 264
 • Szmytkowska, M., Masik, G., Czepczyński, M. (2010) Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 184
 • Czepczyński M. (2008) Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs. Ashgate, Adlershot, 224
 • Czepczyński M. (red.) (2006) Przestrzenie miast post-socjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań, 218
 • Sagan I., Czepczyński M. (red.) (2004) Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań, 295
 • Sagan I., Czepczyński M. (red.) (2003) Wymiar i współczesne interpretacje regionu. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Poznań, 331
 • Sagan I., Czepczyński M. (red.) (2001) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 267

Artykuły i rozdziały w książkach:

 • Czepczyński M., Sooväli-Sepping H., (2016) From sacrum to profanum: reinterpretation of communist places of power in Baltic cities. Journal of Baltic Studies, 47(2)
 • Przybylska L., Czepczyński M. (2016) Landscape sacralisation in post-communist Poland. Scottish Geographical Journal, 1-21.
 • Czepczyński M. (2015) Nauka (z) krajobrazu kulturowego. O uczeniu się i czytaniu znaków w przestrzeni [w:] Sadoń-Osowiecka T. (red.) Miejsce, przestrzeń, krajobraz: edukacyjne znaki, UG, Gdańsk, 181-196.
 • Czepczyński M. (2015) Heritage resurrection: German heritage in the Southern Baltic cities [w:] Auclair E., Fairclough G. (red.) Theory and practice in heritage and sustainability: between past and future, Routledge, London-New York, 132-146.
 • Czepczyński M. (2014) The making of the Gdansk metropolian region. Local discourses of powers, identities and hopes. Quaestiones Geographicae, 4, 57-66.
 • Czepczyński M. (2014) (Nie)odpowiedzialni za miasto. O ograniczeniach, poszukiwaniach i nauce kompromisu między partykularnym a wspólnym dobrem. Studia KPZK PAN – Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta, Warszawa, 6-16.
 • Czepczyński M., Szmytkowska M. (2014) Współczesny krajobraz kulturowy Gdyni Zachód [w:] Stegner T. (red.) Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość. Kosycarz Foto Press, Gdańsk-Gdynia, 269-307
 • Czepczyński M., Szczepańska A. (2013) Kierunki przemian przestrzeni publicznej ulicy Świętojańskiej, Rocznik Gdyński nr 25, 154-17
 • Czepczyński M. (2013) Mądrość i innowacja w cenie [w:] Rabiej P., Romański W. (red.) Przyszłość miast – miasta przyszłości. THINKTANK, Warszawa, 30-32
 • Czepczyński M. (2012) Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych. Między hibernacją a animacją centrów małych miast województwa pomorskiego, Studia KPZK PAN, tom CXLIV, 7-20.
 • Czepczyński M. (2011) Samorządność jako stymulator przemian gospodarczych i przestrzennych Gdańska [w:] Czepczyński M. (red.) Miasto w czasach transformacji: 20 lat doświadczania samorządności w Gdańsku. Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk, 111-130
 • Czepczyński, M. (2010) Interpreting Post-Socialist Icons: From Pride and Hate Towards Disappearance And/Or Assimilation. Human Geographies, 4.1, 67-78
 • Czepczyński M. (2010) Underworlds of the Undergrounds. Cultural Landscape of the Subterranean [w:] Varriale R. (red.) European Underground Towns. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Instituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Ricerche di Economia e Storia, 7, Napoli, 13-43.
 • Czepczyński M. (2010) Representations and Images of ‘Recent History’. The Transition of Post-Socialist Landscape Icons [w:] Klimens, A., Dimitrieva, M. (red.) The Post-Socialist City. Continuity and Change in Urban Space and Imaginary. Berlin, Jovis, 16-33
 • Czepczyński, M. (2010) Cultural Landscape as Social Semiotic System. Negotiations of Post-Socialism, Cities, Sings and Meanings. Versus, 109/111, 155-181
 • Czepczyński, M. (2010) Gdańskie krajobrazy pamięci i zapomnienia: (re)interpretacje przestrzeni miejskiej ostatnich 20 lat [w:] Mendel, M., Zbierzchowska, A. (red.) Tożsamość Gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 149-164
 • Czepczyński, M. (2010) Gdańskie krajobrazy pamięci i zapomnienia: (re)interpretacje przestrzeni miejskiej ostatnich 20 lat. Kultura i Edukacja, 3 (77), 142-155
 • Czepczyński M. (2010) Nowe krajobrazy Gdańska jako reprezentacja przemian społecznych i gospodarczych miasta na przełomie XX i XXI wieku [w:] Gdańsk 1990-2010. Oblicza architektoniczne miasta. Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku, 10-19
 • Czepczyński, M. (2009) Post-Traumatic Cultural Landscape of Central Europe [w:] Demaria, Ch. i Daly, M. (red.) The Genres of Post-Conflict Testimonies. Nottingham: Critical, Cultural and Communication Press, 217-238
 • Czepczyński, M. (2009) Reminiscence and oblivion of socialist past: re-positioning of Central European landscape icons. Berichte zur deutschen Landerskunde, 83. Band, Heft 1, 47-64.
 • Czepczyński M. (2009) Regionalisation in Gdansk Area. Virtual Disintegration and Functional Cooperation. International Journal of Public Sector Management
 • Light, D., Young, C. and Czepczyński, M. (2009) Heritage Tourism in Central and Eastern Europe. [w:] Dallen, T., Nyaupane, G. (red.) Heritage Tourism in the Developing World, London, Routledge
 • Czepczyński M. (2008) Krajobrazy pamięci i zapomnienia: interpretacje post-socjalizmu w przestrzeni miast Europy Środkowej Orłowska, E. (red.) Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, tom V, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Oddział Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 129-140
 • Czepczyński M. (2008) Conversions of Cultural Landscape Projects in Central Europe: from Socialist Equity to Arcadia of Consumption [w:] Makowski J. (red.) On the Social, Economic and Spatial Transformations of the Regions, University of Warsaw, Warszawa, 63-91
 • Czepczyński, M. (2008) Strategie samorządów metropolii polskich wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia KPZK PAN, tom CXX, T. Marszał (red.) Rola aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Warszawa, 125-134
 • Czepczyński, M. (2007) Die Danziger Erfahrung: Von Symbolen der Macht zu globalen Akteuren, dérive, 29, 37-42
 • Czepczyński M. (2007) Nowe percepcje starych ikon krajobrazów miast po socjalizmie [w:] Madurowicz M. (red.) Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 123-131
 • Czepczyński, M. (2007) Czy społeczności lokalne zyskują? Wnioski dla Pomorza. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 5, 41-43
 • Czepczyński M. (2007) Podejścia badawcze w nowej geografii kultury [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.) Geografia a przemiany współczesnego świata, Wydawnictwo Uczelniana WSG, Bydgoszcz, 203-211
 • Czepczyński M. (2006) Przemiany form i znaczeń krajobrazów kulturowych miast po socjalizmie [w:] W. Wołoszyn (red.) Krajobraz kulturowy. Cechy, Walory, Ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, 59- 66
 • Czepczyński M. (2006) Transformations of Central European cultural landscapes. Between circulations and iconography. Bulletin of Geography socio-economic series, no 6. Toruń, 5-15
 • Czepczyński M. (2006) Krajobrazy mieszkaniowe Trójmiasta. [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.) Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN, z. 227, Warszawa, 55-67
 • Czepczyński M. (2006) Understanding Cultural Landscapes: approaches and practices. Past Place: Newsletter of the Historical Geography Specialty Group. The Association of American Geographers. Vol. 15. No. 1, Oklahoma State University, Stillwater, 5-6
 • Sagan I., Czepczyński M., Szmytkowska M., Masik G., Rzyski S. (2006) Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta [w:] F. Pankau (red.) Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 123-189
 • Czepczyński M. (2006) Krajobraz kulturowy miast po socjalizmie. Tendencje przemian form i znaczeń [w:] M. Czepczyński (red.) Przestrzenie miast post-socjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań, 45-62
 • Czepczyński M. (2005/2006) Post-socjalistyczne transformacje krajobrazu kulturowego małego miasta na przykładzie Złocieńca (zachodniopomorskie) [w:] Heffner K., Marszał T. (red.) Małe miasta – studium przypadków. PTG / Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 7-20
 • Judge E., Czepczyński M., Wyszomirski O. (2005) Aspects of the development of sustainable transport policies In the Gdańsk Agglomeration. [w:] T. Markowski (red.) Regional Scientists’ tribute to professor Ryszard Domański. Polish Academy of Sciences, Warszawa, 322-345
 • Czepczyński M. (2005) De- vs. Re-Industrialisation of post-socialist city. The case of Gdańsk. Regions, No 259, RSA, Seaford, 6-11
 • Czepczyński M. (2005) Post-socialist Landscape Management and Reinterpretation [w:] Oliver L., Millar K., Grimski D., Ferber U., Nathanail C. P. (red.) CABERNET 2005. Managing Urban Land. Land Quality Pres, Nottingham, 64-67
 • Sagan I., Czepczyński M. (2004) Przestrzeń społeczna Gdańska dwudziestego wieku. [w:] D. Jędrzejczyk (red.) Humanistyczne oblicze miasta. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 213–246
 • Szmytkowska M., Czepczyński M. (2004) Przemysł w mieście poprzemysłowym. Przykład Gdyni. [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.) Przemiany struktur przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 43-52
 • Czepczyński M. (2004) Living the cultural landscape: the heritage and identity of the inhabitants of Gdańsk [w:] Sagan I., Czepczyński M. (red.) Featuring the Quality of Urban Life In Contemporary Cities of Eastern and Western Europe. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań, 275-288
 • Czepczyński M. (2004) Berlin Urban landscape as cultural product. Bulletin of Geography, 3/2004, Toruń, 135-141
 • Czepczyński M. (2003) Znaczenie zakładów przemysłowych w przestrzeni egzystencjalnych miast [w:] T. Marszał (red.) Przemysł w przestrzeni lokalnej. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 22-47
 • Czepczyński M. (2003) Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gdańska w rozwoju lokalnym. [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.) Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. PTG O/Wrocław – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, 193-204
 • Czepczyński M., Szmytkowska M. (2003) Rola granicy państwowej w rozwoju lokalnym. Opowieść o dwóch miastach: Lidzbark Warmiński i Bratoszyce. [w:] J. Runge (red.) Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 242-248
 • Czepczyński M. (2002) Kultura a sposób organizacji przestrzeni miejskiej. Studium wybranych przemian Gdańska. [w:] Orłowska E. (red.) Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. PTG / UWr, Wrocław, 89-104
 • Czepczyński M. (2001) Struktura inwestycji zagranicznych w Gdyni. Problemy Przemian Struktur Przestrzennych Przemysłu, nr 2, Warszawa-Kraków, 75-78
 • Czepczyński M. (2001) Regionalizm w gospodarce globalnej. Próba analizy tendencji terytorializacji produkcji. Problemy Przemian Struktur Przestrzennych Przemysłu, nr 2, Warszawa-Kraków, 59-64
 • Czepczyński M. (2000) Some remarks on block housing in Poland (cases of Przymorze and Zaspa Housing Estates in Gdańsk) [w:] T. Marszał (red.) Local Economy and Urban Development in Poland. UŁ, Łódź, 18-24
 • Czepczyński M. (1999) Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych. Biuletyn KPZK PAN, z. 190, Warszawa, 49-68
 • Skupowa J., Czepczyński M. (1999) Relikty gdyńskich slumsów jako przejaw dysharmonii ładu przestrzennego miasta [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.) (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta. Instytut Socjologii UŁ, Łódź, 227-232
 • Czepczyński M. (1998) Wybrane elementy warunków życia mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych Gdańska – na przykładzie Zaspy – i ich przemiany [w:] J. Karczmarek (red.) X Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków. Katedra Geografii Miast i Turyzmu, UŁ/ ŁTN, Łódź, 125-126
 • Czepczyński M. (1997) Koncentracja działalności przemysłowej w Gdyni [w:] Z. Zioło (red.) Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. WSP i PTG, Warszawa-Kraków, 145-150
 • Czepczyński M. (1994) Restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych w Gdyni [w:] Z. Zioło (red.) Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Centralny Ośrodek Studiów Nauczycielskich/ PTG, Kraków-Warszawa, 214-218
 • Czepczyński M. (1992) Cykliczność działalności gospodarczej przemysłu jako wyraz niestabilnej polityki gospodarczej i wypływu pewnych prawidłowości ekonomicznych [w:] Z. Zioło (red.) Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania. WSP Kraków/ PTG, Kraków-Warszawa, 213-220

Wybrane konferencje:

 • Reinterpreting Cities – 13th International Conference on Urban History, (2016), Helsinki, Referat: Discursive Heritage Dialectics. On memories, interpretations and politics of post-socialist landscapes of Poland.
 • Politics and Good Life – 66th PSA Annual International Conference, (2016), Brighton, Referat: Phase changing and the nature of bonding. A look inside the Gdańsk Metropolitan Lab.
 • Postsocialist Street Workshop Schedule, (2016),  Regensburg, Referat: Street policy and politics of the street. Plans, demands and transformations of streets of Gdansk Metropolis.
 • Infrastructure Development and Planning Seminar on the 127th Regular Session on Infrastructure and Development, (2015), Taiwan, Referat: Public Participation in Urban Development. Learning from Gdansk (Poland).
 • Baltic Sea Idea Lab – For A Sustainable Baltic Sea and Prosperous Local Governments, (2015), Stockholm, Referat: Sustaining municipal cooperation of Gdańsk Metropolitan Area.
 • Geographisches Kolloquium Forschungsbereich Geographie, (2015),  Tübingen, Referat: Tübingen Decoding Post-Socialist Cities.
 • Konferencja Naukowa Między tradycją a współczesnością – koncepcje edukacji geograficznej, (2012), Gdańsk, Referat: Nauczanie krajobrazem. Krajobraz kulturowy jako narzędzie nauki o człowieku, czasie i przestrzeni.
 • CAT thematic workshop Gentrification in post-socialist contexts: challenges and open questions (2012), Łódź, Referat: Gentrification and its post-socialist actors. Revitalisation policies in Gdańsk and the class struggle.
 • Mega-events in Eastern Europe (2012), Lwów, Referat: Managing the first mega event: EURO 2012 social and official fears and hopes in Gdańsk.
 • Artificial Cities in Europe and Hungary at the Beginning of the 21st Century (2012), Budapeszt, Referat: The After-life of Socialist New Towns. Past Ideas and Post-liminal Realities.
 • Urban Development and Politics in Europe and Russia, Sankt Petersburg (2011). Referat: Local discourses of ambitions, fears and opportunities. Developments and policies of the emerging metropolitan region of Gdańsk, Poland
 • Investigating Cultural Sustainability, Bruksela (2011). Referat: Culture a as development factor
 • Placing Culture in Sustainable Development, Tallin (2011). Referat: Polish Concept of Cultural Sustainability
 • ‘500 mln złotych zainwestowane w rozwój Lubuszan. Wdrażanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’, Zielona Góra (2011). Referat: Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii, Berlina i Województwa Lubuskiego
 • 7th International Conference ‘Man-City-Nature’, UMK, Toruń (2011). Referat: Towards a Leisure City: prioritizing recreation and festivalitity in urban development
 • Warsaw since 1990. Post-Socialist Transformation as a Challenge for the Intrinsic Logic of Cities, Darmstadt (2011). Referat: Warsaw Reinterpreted. Postsocialist rites de passage of an Urban Society
 • Konferencja ‘Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast’, UŁ, Łódź (2011). Referat: Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych. Między hibernacją a animacją centrów małych miast województwa pomorskiego
 • Konferencja ‘Wartości i style życia Pomorzan – scenariusze przyszłości’, Gdańsk (2011). Referat: Style życia Pomorzan przyszłości
 • Situating Culture SEELBAS Workshop 3: Deterritorialized Culture, University of Manchester (2010). Referat: From socialist deterritorialized spaces towards deterritorializing post-socialist societies
 • The London Festival of Architecture 2010 Speakers Crescent, The Royal Institute of British Architects, London (2010) Panel with Joseph Rykwert and Krzysztof Nawartek ‘Does (Urban) Structure Matter?’
 • (Re)negotiating the city International Symposium, University of Plymouth School of Architecture / Technical University of Gdańsk Faculty of Architecture, Gdańsk (2010). Referat: ‘Post-socialist urban landscape palimpsest. Gdańsk metropolitan region’
 • Dimensions of Socialism Workshop, International Institute for Social History, Amsterdam (2010). Referat: Landscaping socialist cities. Between ideas and implementations
 • Wokół Gdańskiej samorządności. Gdańszczan budowanie na (nie)pamięci, Zakład Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański / Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk (2010). Referat: Gdańskie krajobrazy pamięci i zapomnienia: (re)interpretacje przestrzeni miejskiej ostatnich 20 lat
 • Utopia, heterotopia, miejsce inne: Gdańsk w refleksji humanistycznej. Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (2009). Referat: Post-totalitarne heterotopie krajobrazów kulturowych Gdańska
 • III Pomorski Kongres Obywatelski Razem wobec kryzysu i przyszłości, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk (2009). Panel: Pomorskie miasta – między rynkiem a wspólnotą – ile rynku i interesu ekonomicznego, ile wspólnotowości i interesu publicznego? Referat: Rola samorządu w negocjowaniu przestrzeni publicznych
 • 6th International Symposium on Regionalisation in Metropolitan Areas Big Projects, Big Project Ideas – Can They Work As Drivers of Regional Cooperation? Do We Need Them? Centre for Urban and Regional Governance (CURG) University of Westminster & Pro Manchester, Manchester (2008). Referat: The First Big Project: great hopes and giant fears. The UEFA EURO 2012 Football Championship in Gdansk, Poland
 • The Genre of Post-Conflict Testimonies, Centre for the Study of Post-Conflict Cultures, University of Nottingham, Nottingham (2008). Referat: Post-traumatic cultural landscapes of Central Europe
 • The state of European cities: the Urban Audit, European Commission, DG Regional Policy, Brussels (2008). Referat: Political and cultural impact of new European mobility
 • Public Space and Social Cohesion in the City: Present and Future, Centre for Independent Social Research (CSIR), St. Petersburg (2008). Referat: Post-Socialist Retreat of Civic Landscapes: Commercialization of Public Spaces in Central European Cities
 • IXth International Conference on Urban History, Comparative History of European Cities, Comité de l’Association Européenne d’Histoire Urbaine / The European Association for Urban History, Lyon (2008). Referat: Representations and images of ‘recent history’ of post-socialist cities. Liminality and transition of landscape icons
 • Making New Landscapes, the Ethyle R. Wolfe Institute for the Humanities / Sociology Department Brooklyn College, New York (2008). Referat: Landscape Cleansing. From the Socialist to the Post-Socialist State in Eastern Europe
 • Post-Socialist Urban Identities, Manchester Metropolitan University / Royal Geographical Society with the IBG / Stockholm University, Stockholm (2008). Referat: Post-socialist identity of the city of Gdansk
 • Comparing Regional Development in the Baltic States. University of Latvia, Riga (2007). Referat: Post-socialist transformations of Gdansk Agglomeration cultural landscape
 • Landschaft Denken-Landscape Thinking, Universität für Bodenkultur, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Vienna (2007). Referat: Emancipated Landscapes of Post-socialist Europe. Old and New Icons and their Representations
 • XVI Simposio Polaco-Mexicano, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (2007). Referat: Conversions of Cultural Landscape Projects in Central Europe: from Communist Glory to Arcadia of Consumption
 • Deutsche Geographentag 2007, Fachsizung: Orte des Erinnerns und des Vergessenes, Bayreuth (2007). Referat: Reminiscence and oblivion of socialist past: re-positioning of Central European landscape icons

Projekty badawcze:

 • 2011-2015 – Investigating Cultural Sustainability, COST Action IS 1007, Unia Europejska, członek Management Committee, członek Core Group, przewodniczący grupy roboczej ‘Concepts’
 • 2010 – Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 184
 • 2009-2011 – Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie. Foresight regionalny. Uczestnik projektu w segmencie: ‘Wartości i style życia’. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk
 • 2006-2009 – Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community Through Practices and Discourses of Cross-Border Co-Operation, nr CIT5-CT-2005-028804, 6th Framework Program
 • 2004-2007 – Krajobraz kulturowy miast post-socjalistycznych, Projekt badawczy własny KBN, nr 1 H02E 01327, kierownik projektu
 • 2003-2005 – Centrum Badawcze i Edukacyjne Społeczno-Ekonomicznego Rozwoju Obszarów Zurbanizowanych, Specjalny Program Badawczy (SPUB) finansowany przez KBN, zastępca kierownika projektu
 • 2002-2005 – Centrum Doskonałości – RECOURSE Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development, projekt badawczy finansowany prez. Komisję Europejską w ramach 5 Programu Ramowego, Zastępca koordynatora centrum
 • 1999-2001 – Report on Port Related processes of Regional Restructuring-Gdańsk, Baltic Transport Communication and Regional Development, European Regional Development Fund, INTERREG IIC, Baltic Sea Spatial Development, Bruksela/ Hamburg, s. 60

Opracowania o charakterze aplikacyjnym i projektowym:

 • 2012 – Diagnoza polityki gospodarowania majątkiem nieruchomym Miasta Łodzi. DS. Consulting dla Urząd Miasta Łodzi.
 • 2011 – Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii, Berlina i Województwa Lubuskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, DS Consulting
 • 2009 – Implementacja procesu planowania strategicznego w Kołobrzegu, Urząd Miasta Kołobrzeg
 • 2008 – Znaczenie przestrzeni publicznej dla rozwoju przestrzeni kulturowej Miasta Gdańska, że szczególnym uwzględnieniem stanu obecnego i kierunków rozwoju przestrzeni publicznej Gdańska, Urząd Miasta Gdańska
 • 2008 – Strategia Rozwoju Gminy Potęgowo do roku 2020, Grupa Projektowa ZOOM dla Urzędu Gminy Potęgowo
 • 2008 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo, Grupa Projektowa ZOOM dla Urzędu Gminy Potęgowo
 • 2008 – Aktualizacja Strategii Rozwoju Kołobrzegu do roku 2020, DS Consulting dla Urzędu Miasta Kołobrzegu
 • 2007 – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Brusy, Urząd Miejski w Brusach
 • 2007 – Tezy i założenia kształtowania gdańskiego zespołu metropolitalnego, Urząd Miejski w Gdańsku
 • 2006 – Strategia Pozyskiwania Inwestorów dla Miasta Poznania. DS Consulting dla Urzędu Miasta Poznania
 • 2006 – Sprawozdanie z realizacji programów Operacyjnych wdrążających Strategię rozwoju Gdańsk do roku 2015, Urząd Miejski w Gdańsku
 • 2006 – Analiza ośrodków subregionalnych i stref je otaczających w województwie pomorskim, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk
 • 2005 – Studium Wykonalności dla Projektu Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku – Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim, DS Consulting, Projekt wniosku grantu dla EEA, Gdańsk
 • 2005 – Studium Wykonalności dla Podnoszenia Jakości Systemu Ochrony Zdrowia Powiatu Puckiego, DS Consulting, Projekt wniosku grantu dla EEA, Gdańsk
 • 2005 – Programy wdrażające Strategię Rozwoju Gdańska 2015, 2005, Urząd Miasta Gdańska
 • 2004 – Strategia Rozwoju Gdańska 2015, Urząd Miasta Gdańska
 • 2004 – Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk
 • 2004 – Uwarunkowania rozwoju turystyki gminie Gniewino, Grupa Projektowa ZOOM, Sopot/ Gniewino
 • 2004 – Aplikacja do Funduszu Spójności oraz Studium Wykonalności wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko w ramach Bydgoskiego Programu Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodociągowo-Kanalizacyjnego. Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne realizacji projektu, DS Consulting, Gdańsk
 • 2003 – Studium Wykonalności dla Strefy Wysokiej Jakości Usług Turystycznych wokół Zamku Malborskiego, DS Consulting, Gdańsk
 • 2002 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino, Grupa Projektowa ZOOM, Sopot – Gniewino
 • 2001 – Warunki życia mieszkańców wybranych osiedli blokowych Gdyni, Urząd Miasta Gdyni
 • 2001 – Analiza porównawcza największych firm transportu miejskiego w Polsce, DS Consulting, Gdańsk
 • 2001 – Analiza porównawcza procesów transformacji systemów komunalnej komunikacji miejskiej w Polsce, DS Consulting, Gdańsk
 • 2001 – Analiza Zdolności Kredytowej Miasta Gdańska. Analiza Demograficzna i Gospodarcza Gdańska, DS Consulting/ Deloitte&Touche Bakkenist, Gdańsk
 • 2001 – Analiza Zdolności Kredytowej Miasta Sopotu. Analiza Demograficzna i Gospodarcza Sopotu, DS Consulting/ Deloitte&Touche Bakkenist, Gdańsk
 • 2001 – Studium Ekonomiczno-Finansowe Budowy Hali Sportowo-Widowiskowej na Granicy Miast Gdańska i Sopotu, DS Consulting, Gdańsk
 • 2000 – Diagnoza lokalnego systemu mieszkaniowego Gorzowa Wielkopolskiego oraz cele strategiczne, Urbecon, Sopot
 • 2000 – Optymalizacja polityki czynszowej. Analiza problemów i korzyści w wybranych gminach, LGPP, Urbecon, Sopot

Działalność organizacyjna:

 • 2003-2008 – Członek wydziałowej komisji ds. oceny pracowników
 • 2007 – Moderator konferencji Solidarity in action: creating cohesive cities, Eurocities, Gdańsk
 • 2006 – Sekretarz naukowy i współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej razem z International Centre on Economic, Social and Cultural Rights, Lizbona, Portugalia; Qualities and Changing Civic Dimension of Urban Spaces, Gdynia–Sopot–Gdańsk
 • 2006 – Współorganizator (razem z Regional Science Association i University of Newcastle) międzynarodowego seminarium naukowego The role of ‘industrial knowledges’ in economic development of post-industrial regions, Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • 2005 – Sekretarz naukowy i współorganizator II Międzynarodowych Warsztatów Geografii Społecznej: Enhancing Urban Governance. 15 years of self-governance in Poland 1990-2005, Katedra Geografii Ekonomicznej UG, Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • 2004 – Sekretarz naukowy i współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej: Economy, Society, Environment – Towards the sustainable city, Katedra Geografii Ekonomicznej UG, Gdańsk
 • 2003 – Sekretarz naukowy i współorganizator międzynarodowych warsztatów naukowych: Quality of Urban Life and Residential Attractiveness of Cities, Katedra Geografii Ekonomicznej UG, Gdynia
 • 2002 – Sekretarz naukowy i współorganizator konferencji naukowej Nowe koncepcje regionu w geografii społecznej, KGE UG, Jastrzębia Góra
 • 2000 – Sekretarz naukowy i współorganizator konferencji naukowej: Geografia społeczna wobec problemów współczesnego świata, KGE UG, Gdynia
 • 1999-2001 Członek komitetu organizacyjnego serii międzynarodowych warsztatów Strategic Budgeting and Planning for Municipal Managers, DS Consulting / USAID Ukraine, Gdańsk
 • 1996 – Koordynator konferencji: Wskaźniki i mierniki w rozwoju lokalnym, Urbecon / Urząd Miasta Gdynia, Gdynia
 • 1995 – Koordynator i współorganizator międzynarodowej konferencji: Rola TBS w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w Polsce, PADCO, Poznań
 • 1992 – Koordynator i współorganizator międzynarodowej konferencji: Bałtyckie Wrota – Baltic Gateways, Urząd Miasta Gdynia

Współpraca zagraniczna:

 • 2009-2011 – Współpraca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna z Eberhard Karls Universität Tübingen, Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeographie
 • 2008-2011 – Współpraca z Uniwersytetem w Lipsku, Instytut Geografii w ramach projektu badawczego „Miejsca Pamięci”,
 • Od 2008 – Członek międzynarodowej grupy badawczej: Cities after Transition,
 • 2007 – Współpraca z Universität für Bodenkultur, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Wiedeń, w ramach projektu Lx – Landschaft denken
 • 2005 – Wykład: New economies in “New Europe”. Landscapes of economic transformation in Central Europe, International Business Department, Kogod School of Business, American University, Washington, DC
 • 2004-2006 – Współpraca z Regional Science Associationa Working Group oraz Uniwersytetem w Newcastle, Wielka Brytania, nad zagadnieniami związanymi z przemianami starych obszarów przemysłowych oraz rolą wiedzy w tych procesach
 • 2003 – Miesięczny pobyt na Queen Mary University of London (QMUL), Department of Geography, poświęcony zbieraniu materiałów do pracy habilitacyjnej. Pobyt był finansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu RECOURSE
 • 1999-2001 – Współpraca z Uniwersytetem w Hamburgu, skoncentrowana wokół projektu Balticom-Baltic Communication Network, finansowanego z funduszu Unii Europejskiej Interreg IIC. Wykonawca studium na temat wpływu gospodarki portowej na rozwój przestrzenny i gospodarczy Trójmiasta (Hafenwirtschaftsraum Gdansk-Gdynia)
 • 1996-1998 – Współpraca z Human and Economic Geography Department, Universytet w Göteborgu, Szwecja, nad projektemOn Role of Information and Communication Technology in Regional Development
 • 1993-1996 – Współpraca o charakterze naukowym i dydaktycznym z instytutami geografii Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz uniwersytetów w Bielefeld, Hamburgu i Poczdamie
 • 1992 – Staż naukowy poświęcony transformacjom przestrzeni miejskiej w zmieniających się uwarunkowaniach politycznych i gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej; Potsdam Universität; Fachbereich Geographie; Poczdam

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach: 

 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku
 • Instytut Kaszubski w Gdańsku
 • Zespół ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
 • Franck Goddio Society, Genewa
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne
 • Network of East Western Women (NEEW) Polska
 • Gdańska Rada Kultury

Dodatkowe informacje:

Udział w 31 Real.- Marathon w Berlinie w dniu 26 września 2004 r., ukończony z czasem 3:57:11.; Udział w ING New York Marathon 6 listopada 2005 r., ukończony na 14504. miejscu z czasem 4:17:59; Członek stowarzyszenia Round Table Poland RT4 Sopot od 2006 r.

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-403
Tel: (58) 523 65 88
mariusz.czepczynski@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG

Koordynator Projektu Sustainable Use of the Ocean