<< Pracownicy

dr inż. arch. Artur Kostarczyk

Specjalizacja badawcza:

Ogólna:

 • Urbanistyka
 • Środowisko kulturowe

Szczegółowa:

 • Historia urbanistyki
 • Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego
 • Oceny oddziaływania na środowisko kulturowe

Wykształcenie:

 • 1987 – Politechnika Krakowska, stopień doktora nauk technicznych w zakresie architektury. Praca doktorska: Zagadnienie przestrzeni autonomicznych w problematyce ochrony dziedzictwa kulturowego (Promotor: Prof. dr hab. arch. T. P. Szafer). Kraków
 • 1979 – Politechnika Gdańska, Podyplomowe Studium Urbanistyki. Gdańsk
 • 1976 – Politechnika Warszawska, Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków. Warszawa
 • 1974 – Politechnika Gdańska, tytuł magistra inżyniera architekta. Gdańsk

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2008 – Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii, adiunkt
 • 2005-2006 – Biuro Planowania Przestrzennego w Gdańsku, prezes zarządu
 • 2000-2004 – Członek grupy roboczej Państw Bałtyckich (przedstawiciel Polski): Working Group: Sustainable Historic Towns
 • 1993-2000 – Rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w specjalności: rewaloryzacja krajobrazu kulturowego i założeń urbanistycznych
 • 1992-1997 – Członek grupy specjalistów Rady Europy (przedstawiciel Polski) ds. ochrony dziedzictwa urbanistycznego
 • 1991-2004 – Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, dyrektor
 • 1990-1994 – Członek Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Ochrony Środowiska
 • 1990-1994 – Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki
 • 1987 – Stypendysta rządu Danii w Królewskiej Akademii Sztuk Pieknych, Instytucie Konserwacji Zabytków w Kopenhadze (problematyka ochrony i kształtowania środowiska kulturowego)
 • 1985 – Praktyka profesjonalna w zakresie ocen oddziaływania na środowisko kulturowe
 • 1984 – Stypendysta British Council (konserwacja dziedzictwa urbanistycznego i planowanie przestrzenne) w Anglii, Walii i Szkocji
 • od 1982 – Praktyka profesjonalna w zakresie planowania regionalnego i projektowania urbanistycznego
 • 1980-1981 – Praca w zespole autorskim opracowującym program konserwacji i rewitalizacji zespołu zamkowego w Kniphausen (Dolna Saksonia).
 • 1977-1990 – Gdański Ośrodek Dokumentacji Zabytków, kierownik działu.
 • od 1976 – Praktyka profesjonalna w zakresie problematyki ochrony i kształtowania środowiska kulturowego jako kategorii planowania przestrzennego
 • 1975-1976 – Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, inspektor.
 • 1974-1975 – Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, asystent.
 • 1974 – Praktyka przeddyplomowa w biurze architektonicznym w Madrycie.

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Kostarczyk A. i Przewoźniak M. (red.) (2002) Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim, Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, tom VIII, Gdańsk
 • Konopka M., Kostarczyk A., Kowicki M., Lorenc-Karczewska A., Matyaszczyk D., Ogrodowska B., Palacz T., Pawłowska K., Witkowski W. (2001) Każde miejsce opowiada swoją historię – czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań
 • Kostarczyk A. (red.), 1998, Gdańsk – pomnik historii, cz. 1, Teka Gdańska nr 3, Gdańsk

Artykuły i rozdziały w książkach:

 • Kostarczyk A. (2016) Przypomnienie Syntezy kulturowych wartości przestrzeni państwa polskiego. Przegląd Urbanistyczny, 12, 14.
 • Kostarczyk A. (2015) Miejska przestrzeń publiczna jako obszar zdegradowany. Metropolitan: przegląd naukowy, 3(1), 52-54.
 • Kostarczyk A. (2015) Planowanie rozwoju przestrzennego Gdańska w latach 1945-1990 [w:] Bykowska S., Kizik E., Paluchowski P. (red.) Rządzący i rządzeni: władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk, 197-202.
 • Kostarczyk A. (2009) Ewolucja idei osady kuracyjnej nad Zatoką Gdańską w latach 1814-1930 [w:] Architektura Kurortowa. Materiały konferencyjne. Szczecin, 71-76
 • Kostarczyk A. (2003-2008) cykl artykułów p.t. „Małe Ojczyzny” w miesięczniku „Urbanista”, Warszawa
 • Kostarczyk A. (2001) Przestrzenne dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Mierzei Wiślanej [w:] D.A. Dekański (red.) Żuławy i Mierzeja – moje miejsce na ziemi, Kolokwia Żuławskie, tom I, Gdańsk, 211-216
 • Kostarczyk A. (1998) Gdańsk – pomnik historii. Kod genetyczny – misja dziejowa – wizja rozwoju [w:] G. Boros i Z. Gach (red.) Program Ożywienia Śródmieścia Gdańska, Konwersatorium „Quo vadis Gedania?”, tom I cz. 1, Gdańsk, 30-37
 • Kostarczyk A. (1997) Pomorze Wschodnie [w:] E. Wysocka i M. Konopka (red.) Polskie regiony, Ciechanów, 55-68
 • Kostarczyk A. (1995) A Philosophy of the Built Heritage Preservation: Between the Old and New Paradigm [w:] W. Affelt (red.) Final Report: Preservation of the Industrial Heritage – Gdańsk Outlook II, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Kostarczyk A. (1993) From a Survey of the Historical Monument to the Investigation of Built Environment. Heritage Inventory and Documentation of Urban and Rural Structures in the Region of East Pomerania in Poland [w:] Architectural Heritage: Inventory and Documentation Methods in Europe, Cultural Heritage No. 28, Council of Europe Press, Strasbourg, 65-69
 • Kostarczyk A. (1989) Historyczne uwarunkowania tożsamości krajobrazu kulturowego Pomorza Gdańskiego [w:] T. Parteka (red.) Ład polskiej przestrzeni nadmorskiej, Gdańsk, 38-67
 • Czyżewska A. i Kostarczyk A. (1989) Problematyka ochrony i kształtowania środowiska kulturowego Polski w planie przestrzennego zagospodarowania kraju [w:] T. Parteka (red.) Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym, Biuletyn KPZK PAN, z. 142, PWN, Warszawa, 57-75

Wybrane konferencje:

 • XVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego: Mapy Krajobrazu Kulturowego – regionalizacja historyczno-kulturowa, (2015), Warszawa, Referat: Znaczenie historycznych granic regionalnych w kształtowaniu struktury współczesnego krajobrazu kulturowego Polski (wspólnie z M. Kistowskim).
 • Seminarium Naukowe Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, (2015), Gdańsk, Referat: Miejska przestrzeń publiczna jako obszar zdegradowany.
 • Konferencja Naukowa Gdańska Samorządność Wczoraj i Dziś, (2015), Gdańsk, Referat: Planowanie rozwoju przestrzennego Gdańska w latach 1945-1990. 
 • Międzynarodowa konferencja ‘Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego’, Jantar (2011). Referat: Koncepcja sieci szlaków bursztynowych. 
 • The Baltic Sea-Coast Landscapes Seminar, Session No. 1: The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age, Sympozjum w stulecie badań archeologicznych w Rzucewie, Rzucewo – Gdańsk (1994). Referat: A Philosophy of Built Heritage Preservation between the Old and New Paradigm.
 • The Nantes Colloquy on Inventory and Documentation Methods, Kolokwium Europejskie zorganizowane przez Radę Europy i francuskie Ministerstwo Kultury, Nantes (1992). Referat: From a survey of the historical monument to the investigation of built environment.
 • Salzburg Seminar Session 285: Preservation of Art and Architecture (1990).

Projekty badawcze:

 • 1993-1999 – Projekt badawczy Generalnego Konserwatora Zabytków: System Informacji o Środowisku Kulturowym – koordynator krajowy.
 • 1989-1995 – Projekt badawczy Ministra Kultury i Sztuki: Synteza kulturowych wartości przestrzeni państwa polskiego – koordynator krajowy.

Opracowania o charakterze aplikacyjnym i projektowym:

 • 2012 – Koncepcja ramy kompozycyjnej Śródmieścia w planie regulacyjnym Gdyni w latach 1934-1939.
 • 2005-2006 – Współautor projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Starego Miasta w Gniewie
 • 2003 – Studium ochrony i kształtowania środowiska kulturowego miasta Darłowa
 • 1998-2000 – Udział w pracach zespołu prof. J. Kołodziejskiego nad założeniami strategii rozwojowej obszaru metropolii trójmiejskiej
 • 1997 – Współautor opracowanej dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów koncepcji nowego podziału Polski na 10-12 województw
 • 1996-1997 – Udział w pracach zespołu strategii województwa gdańskiego
 • 1995-1997 – Udział w pracach zespołu ekspertów nad założeniami strategii rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego
 • 1995-1997 – Ocena oddziaływania projektowanej autostrady A-3 (odcinek Szczecin – granica państwa w Lubawce) na środowisko kulturowe
 • 1995-1996 – Ocena oddziaływania projektowanej autostrady A-1 (odcinek Gdańsk – Łódź) na środowisko kulturowe
 • 1992-1993 – Udział w pracach zespołu prof. Michała Kuleszy nad koncepcją nowego ustroju terytorialnego państwa
 • 1991-1994 – Udział w pracach nad strategią rozwoju miasta Gdyni
 • 1986-1988 – Współautor opracowania problematyki ochrony środowiska kulturowego w planie przestrzennego zagospodarowania kraju

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

Nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda (współautor) w konkursie Zarządu Miasta Gdańska na koncepcję planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Gdańsku (91)
 • Nagroda (współautor) w konkursie Triennale Towarzystwa Urbanistów Polskich na nową formułę planu miejscowego miasta (88-89)
 • I nagroda (współautor) w kategorii Seminarium na II Miedzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie (87)

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

artur.kostarczyk@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG

Pracownik emerytowany