<< Pracownicy

dr hab. Lucyna Przybylska, prof. UG

Konsultacje:

 • Wtorek: 12:00-13:00
 • Czwartek: 09:30-10:30

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • ABC odpowiedzialności społecznej
 • Filozofia przyrody
 • Mapa religijna świata
 • Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Partycypacja społeczna
 • Pracownia dyplomowa
 • Przestrzeń kulturowa
 • Seminarium licencjackie

Specjalizacja badawcza:

Ogólna:

 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Geografia religii

Szczegółowa:

 • Przestrzeń sakralna miast i obszarów wiejskich
 • Sacrum w przestrzeni publicznej

Wykształcenie:

 • 2016 – Uniwersytet Gdański, stopień doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Gdańsk
 • 2004 – Uniwersytet Jagielloński, stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Praca doktorska pt. Kształtowanie przestrzeni sakralnej Gdyni w latach 1945-2002 (Promotor: Prof. dr. hab. A. Jackowski). Kraków
 • 1998 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, tytuł magistra teologii. Praca magisterska pt. Zakony i zgromadzenia zakonne w Gdyni w latach 1910-1997. Gdańsk
 • 1997 – Uniwersytet Gdański, tytuł magistra geografii. Praca magisterska pt. Problemy środowiskowe w świadomości mieszkańców Gdyni. Gdańsk/Gdynia

Doświadczenie zawodowe:

 • 2011 – Universitat Leipzig, LPP-Erasmus Programme
 • 2010 – Universitat Potsdam, LPP-Erasmus Programme
 • Od 2007 – Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Przybylska L. (2014) Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 366.
 • Przybylska L. (2008) Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Wydawnictwo “Bernardinum”, KGRR UG, Gdynia-Pelplin, 144.

Artykuły i rozdziały w książkach:

 • Przybylska L. (2015) Between sacralization and festivalization of public spaces: a case study of the Cavalcade of the Three Kings in Poland. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 27, 171-180.
 • Przybylska L. (2014) Udział małych miast w procesie sakralizacji przestrzeni na przykładzie ulic Jana Pawła II i wydarzenia Orszaku Trzech Króli. Problemy rozwoju miast nr 3/2014, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne, 53-58.
 • Przybylska L. (2013) Problem krzyży powypadkowych w Gdańsku, Studia Gdańskie t. 33, 209-224.
 • Przybylska L. (2013) Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG – Obiekty religijne w krajobrazie, 77-88.
 • Przybylska L. (2013) Solidarity and Identity in Memorial Crosses in Gdansk, International Journal of Humanities and Social Science, 3, 7: 26-34.
 • Przybylska L. (2012) Krzyże i kapliczki przydrożne Litwy, Łotwy i Polski, Peregrinus Cracoviensis, 23, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 121-132.
 • Przybylska L. (2012) The participation of Roman Catholic religious orders in the educational city`s offer. Case study Gdynia [w:] T. Michalski, A. Radchencko (red.), Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development, Publishing House ADNDU, Gdańsk-Kharkiv, 123-129.
 • Przybylska L. (2011) Sprawozdania studentów z ćwiczeń terenowych zwierciadłem osiąganych celów kształcenia akademickiego. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego t. 1, Warszawa, 171-178
 • Przybylska L. (2011) Nazwy ulic związane z życiem religijnym w miastach archidiecezji gdańskiej, Studia Gdańskie, tom XXIX, 341-354.
 • Antoszek W., Przybylska L. (2011) Św. Jakub i Leborska Droga św. Jakuba w opinii pielgrzymów. [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.) Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba. Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski w Więcławicach Starych, Kraków, 233-239
 • Przybylska L. (2011) Święci patronowie gdyńskich ulic. Zeszyty Gdyńskie nr 6, WSKS, Gdynia, 149-154
 • Przybylska L. (2011) Nazwy sakralne ulic w miastach wojewódzkich Polski, Peregrinus Cracoviensis z. 22, UJ, Kraków, 165-175
 • Przybylska L. (2011) Nazwy religijne ulic w Gdyni, Rocznik Gdyński nr 23, TMG, Gdynia, 190-198
 • Przybylska L. (2011) Nazwy sakralne ulic w miastach wojewódzkich Polski, Peregrinus Cracoviensis, z. 22, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 165-175
 • Przybylska L. (2011) Religious streets`names in Poland, Analele Universitatii din Oradea, Seria GEOGRAFIE, tomXXI, nr 1/2011, 70-75
 • Antoszek W., Przybylska L. (2011) Św. Jakub i Leborska Droga św. Jakuba w opinii pielgrzymów [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski w Więcławicach Starych, Kraków, 233-239
 • Przybylska L, Sołjan I. (2010) Polish Pilgrimages to Santiago de Compostela. Ways of St. James in Poland, , GeoJournal of Tourism and Geosites, year III, no 2. vol. 6, Oradea-Gdansk, 197-204
 • Przybylska L. (2010) Religijne elementy kultury niematerialnej wybranych miast karpackich, Roczniki Bieszczadzkie, nr 18, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, 265-272
 • Przybylska L. (2010) Współczesny krajobraz sakralny Gdyni, Zeszyty Gdyńskie, nr 5, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej, Gdynia, 223-230
 • Przybylska L. (2010) The Influence of Politics on the Development of the Roman Catholic Parish Network in Poland after 1945. Case study: Tricity [w:] T. Michalski, A. Kuczabski (red.), Selected Problems of Transformation in Countries of Central-Eastern Europe, University of Gdańsk, Pelplin, 250-260
 • Przybylska L. (2010) Krajobraz sakralny Trójmiasta [w:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, tom 2, Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, 193-201
 • Przybylska L. (2010) Problemy funkcjonowania miasta na przykładzie wybranych elementów przestrzeni sakralnej Trójmiasta [w:] H. Rabant, R. Gotowski, S. Barwińska (red.), Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem, Promotio Geographica Bydgostiensia, tom VII, Bydgoszcz
 • Przybylska L. (2009) Primiery isliedawania geagrafii religii Pamarskawa wajewadstwa [w:] G. T. Fiedorof, T. Palmowski (red.), Region satrudniczestwa., wyp. 2 (54), Izdiatelstwo RGU im. I. Kanta, Kaliningrad, 80-90
 • Przybylska L. (2009) Współpraca parafii św. Antoniego z samorządem terytorialnym w Gdyni [w:] W. S. Zagarski, A. W. Liniencew, Demokraticzne wraduwanja w konteksti głabalnich wiklikiw ta krizowih situacij, Czastina 2, Lwiwskij rjegionalnyj instytut djerżawnawa uprawlinia Nacjonalnoj akademii djerżawnawa uprawlinia pri Prjezidentawi Ukraini, Lwiw, 252-257
 • Przybylska L. (2009) Zagadnienia z geografii religii obszarów górskich w „Peregrinus Cracoviensis” [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna w obszarach górskich, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ, 433-445
 • Przybylska L. (2009) Kapliczki i figury przydrożne w Gdyni, Rocznik Gdyński, nr 21, Towarzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 218-230
 • Przybylska L. (2008) Droga św. Jakuba w województwie pomorskim [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski w Więcławicach Starych, Kraków, 125-130
 • Przybylska L. (2008) The influence of politics on the erection and development of churches, religious order communities and religious names given to public space in Poland. Case study Gdynia, GeoJournal of Tourism and Geosites, year 1, no 1. vol. 1, Oradea-Gdansk, 63-71
 • Przybylska L. (2007) Formy współpracy sanktuarium św. Maksymiliana z samorządem terytorialnym w Gdyni, Peregrinus Cracoviensis, z. 18, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 167-173
 • Przybylska L. (2007) Domy zakonne w przestrzeni sakralnej Gdyni [w:] D. Płaza-Opacka, T. Stegner (red.), Wędrówki po dziejach Gdyni. Część II, Seria II. Studia i Monografie nr 2, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia, 213-227
 • Przybylska L. (2006) Model przestrzeni sakralnej Gdyni, Peregrinus Cracoviensis, z. 17, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 59-67
 • Przybylska L. (2005) Pojęcie przestrzeni sakralnej [w]: B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 381-387
 • Przybylska L. (2005) Hierotoponimy. Przykład Gdyni, Peregrinus Cracoviensis, z. 16, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 93-100
 • Przybylska L. (2003) Męskie domy zakonne w Gdyni, Rocznik Gdyński, nr 15, Towarzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 173-182
 • Przybylska L. (2003) Żeńskie domy zakonne w Gdyni, Rocznik Gdyński, nr 16, Towarzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 89-103
 • Przybylska L. (2001), Sieć kościołów parafialnych w Gdyni, Peregrinus Cracoviensis, z. 12, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 225-237
 • Przybylska L. (2000) Działalność męskich domów zakonnych w Gdyni w latach 1935-1998, Universitas Gedanensis, R. 12, nr 1-2, Gdańsk, 70-77
 • Przybylska L. (1999) Gdyńskie domy zakonne. Zarys ogólny, Rocznik Gdyński, nr 14, Towarzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 173-180
 • Przybylska L. (1997) Recenzja książki „Geografia człowieka. Podejścia behawioralne” D. J. Wamsleya i G. J. Lewisa, Kwartalnik Geograficzny nr 1/98, Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk, 88-89
 • Kołodziej L. (1997) Geografia polityczna Stanisława Otoka, Kwartalnik Geograficzny nr 2-3/97, Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk, 83-84
 • Kołodziej L. (1996) Kto jest kim w gdyńskiej ekologii, Gdański Biuletyn Proekologiczny, nr 15/16, Polski Klub Ekologiczny, Gdańsk, 32-36

Wybrane konferencje:

 • VIII Konferencja “Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” (2013) Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, Gdynia, referat pt. Dawne i współczesne formy obiektów sakralnych w Gdyni i w polskich miastach.
 • VII Interdyscyplinarna Konferencja Krajowa „Język. Religia. Tożsamość” (2013) Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Wielkopolskim, Katedra Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Głogów, referat pt. Elementy religijne patrocinium miast i szkół w Polsce.
 • Annual EuroGeo Conference (2013) European Association of Geographers, Brugia, referat pt. Process of „John-Paul-the-Second-ization” of public spaces in Poland.
 • RGS-IBG Annual International Conference (2013)Royal Geographical Society with Institute of British Geographers, Londyn, referat pt. Landscape Sacralization in Post-communist Poland.
 • 8th International Colloquium on the Changing Religious Landscape of Europe (2013 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, referat pt. Determinants of the process of sacralization. Gdynia case study.
 • 40. Internationale Tagung des ARKUM (2013) Arbeitskreises für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa e. V in Zusammenarbeit mit der Ruprecht-Karls-Universitat, Heidelberg, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie, Heildelberg, referat pt. Memorial crosses as a part of sacralization of public spaces in Poland.
 • International Interdiscipliary Conference Solidarity, Memory and Identity (2012), Gdańsk, Referat: Solidarity and identity in memorial crosses in Gdansk.
 • Interdyscyplinarna konferencja Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Sacrum w Krajobrazie (2012), Lublin, Referat: Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta.
 • Konferencja Naukowa Między tradycją a współczesnością – koncepcje edukacji geograficznej (2012), Gdańsk, Referat: Możliwości wykorzystania metody sondażu diagnostycznego za zajęciach ze studentami.
 • XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego. Materiały kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, UW, Warszawa (2011), referat pt. Wady i zalety drukowanych i elektronicznych materiałów w badaniach religijnych nazw ulic
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba, UJ, Kraków (2011), referat pt. Św. Jakub i Lęborska Droga św. Jakuba w opinii pielgrzymów
 • VI Konferencja, Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni ‘Jednostka, a przemiany w społecznościach lokalnych’, WSKS, Gdynia (2011), referat pt. Święci patronowie ulic gdyńskich
 • V Interdyscyplinarna Konferencja Krajowa ‘Język. Religia. Tożsamość’ (2011), Głogów, referat pt. Rodzaje sakralnych nazw ulic w miastach wojewódzkich
 • Globalne, kontynentalne, krajowe i regionalne uwarunkowania rozwoju lokalnego (2011), Uniwersytet Gdański, Gdańsk, referat pt. Udział rzymskokatolickich zakonów w ofercie edukacyjnej miasta. Przypadek Gdyni
 • Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2010), Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, referat pt. Krajobraz sakralny Trójmiasta
 • Mieżdunarodnyj Krugłyj Stoł „Razwitje infrastruktury polsko-rossijskogo pograniczja”; Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. I. Kanta (2009), Kaliningrad, referat pt. Przykłady badań z geografii religii województwa pomorskiego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji (2009), Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, referat pt. Sprawozdania studentów z ćwiczeń terenowych zwierciadłem osiąganych celów kształcenia akademickiego
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka religijna w obszarach górskich (2008), Bukowina Tatrzańska, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, referat pt. Zagadnienia z geografii religii obszarów górskich w Peregrinusie Cracoviensis
 • V Regionalna Konferencja Naukowa Obszary współpracy między samorządem terytorialnym a sanktuarium (2007), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Koninie, Licheń Stary, referat pt. Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Gdyni

Projekty badawcze:

 • 2012-2014 – Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce, projekt nr 2011/03/B/HS1/00394 w ramach konkursu OPUS 3 Narodowego Centrum Nauki
 • 2008 – Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Uniwersytet Gdański (BW 1540-5-0287-5)

Działalność organizacyjna:

 • 2012  X Bałtycki Festiwal Nauki – Warsztaty i wykład nt. Sanktuariów Pomorza
 • 2011 – IX Bałtycki Festiwal Nauki – Warsztaty i wykład nt. Sanktuariów Pomorza

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Geograficzne
 • Instytut Bałtycki

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-403
Tel: (58) 523 65 88
lucyna.przybylska@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG

Strona projektu Krzyże powypadkowe przy polskich drogach