<< Pracownicy

dr Julia Ziółkowska

Konsultacje:

 • Środa: 10:00-11:00
 • Czwartek: 11:30-12:30

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • Analiza systemowa w zarządzaniu przestrzennym
 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Ekonomika miast i regionów
 • Marketing terytorialny
 • Pracownia licencjacka
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium licencjackie
 • Społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej

Specjalizacja badawcza:

Ogólna:

 • Gospodarka Przestrzenna
 • Organizacja i zarządzanie
 • Turystyka

Szczegółowa:

 • Organizacja imprez masowych
 • Wpływ turystyki kulturowej na rozwój lokalny

Wykształcenie:

 • 2019 – Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, tytuł naukowy doktora nauk społecznych – dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 
 • 2005 – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, tytuł magistra, Wydział Turystyki i Rekreacji, specjalność: Zarządzanie w turystyce
 • 2001, 2002, 2003 – LLP Socrates/Erasmus Intensive Programme Strategies for quality and innovation in cultural tourism (Hochschule Bremen, AWFiS Gdańsk)

Doświadczenie zawodowe:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Zarządzania Turystyką i Rekreacją
 • Fundacja Motus
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

Wybrane publikacje:

 • Chaberek-Karwacka G., Ziółkowska J.  The impact of mega events on the local economic development through the development of social capital. Journal of Geography, Politics and Society 2017: vol. 7, nr 4, s. 25-31.
 • Rokicka-Hebel M., Ziółkowska J., Patyna A.  The professional profile of a leisure time animator in tourism and recreation services.  Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2016: vol. 8, nr 4, s. 157-168.
 • Chaberek-Karwacka G., Ziółkowska J.  Wpływ bezpieczeństwa w transporcie turystycznym na zachowania konsumenckie i gospodarkę turystyczną. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016: vol. 19, nr 2, s. 72-80.
 • Ziółkowska J. Możliwości zastosowania podejścia systemowego w procesie organizacji imprez masowych. Rocznik Naukowy / AWFiS Gdańsk,   2015: t. 25, s. 102-112.
 • Ziółkowska J. Selected spatial aspects of cultural events. GeoSport for Society 2015: vol. 3, nr 2, s. 88-94.

Wybrane konferencje:

 • 2016 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, Uniwersytet Gdański, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Gdańsk.
 • 2010 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Potencjał turystyczny”, Uniwersytet Szczeciński.
 • 2009 – International Conference „Perspectives of Seaside Tourism: Challenges for Science and Business“, Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa).

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-428
Tel: (58) 523 65 02
julia.ziolkowska@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG